Українське законодавство прямо не визначає термін "громадський контроль", хоча зачасту його використовує.

До 2010 року цей термін переважно використовувався для визначення контролю громадян та їх об'єднань за дотриманням законодавства іншими громадянами та юридичними особами приватного права (без органів державної влади) в певних сферах.

 

Початком запровадження "громадського контролю" саме "за діяльністю влади" можна вважати прийняття 01.07.2010 року закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", ст.5 якого прямо визначає такий контроль однією з засад внутрішньої політики у сфері формування інститутів громадянського суспільства.

Також, відповідно до ст.12 цього Закону ця засада повинна враховуватись всіма суб'єктами нормотворчості під час розробки проектів НПА, а КМУ зобов'язаний забезпечити експертизу таких проектів на відповідність цій засаді та видавати акти на реалізацію цієї засади.

 

Першим таким актом КМУ є відома широкому загалу постанова від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", якою було затверджено "Типове положення про громадську раду при міністерстві...".

Пунктом 1 цього Положення однією з цілей утворення громадських рад було визначено "здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади".

 

Подальший розвиток цієї засади залежав від компетентності розробників проектів НПА, ті хто був обізнаний зі змістом Закону, включав громадський контроль за діяльністю влади в проект.

Розробники, наприклад, Мін'юсту, дізнались про цей Закон і відповідну засаду громадського контролю лише в 2020 році (майже через 10 років після прийняття Закону) під час зустрічі з Марком Скакуном.

Для довідки: Мін'юст є розробником більшості НПА в сфері діяльності громадянського суспільства, а також є єдиним уповноваженим органом на проведення юридичної експертизи всіх проектів НПА, що розробляються міністерствами та іншими ЦОВВ та подаються на розгляд КМУ.

 

Тим не менш, завдяки Закону, термін в різних варіантах громадський (цивільний, суспільний) контроль (нагляд, моніторинг) став з'являтися в НПА саме в значенні контролю за діяльністю влади, ось деякі з них:

 

Закони України:

 

 

 

 

Укази Президента України:

 

 

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

 

 

 

Варто також зазначити про спроби єдиного законодавчого врегулювання механізму громадського контролю:

 

  • 14.04.2014 Сергій Тігіпко вніс законопроект "Про громадський контроль" - 27.11.2014 вважається відкликаним (внаслідок закінчення строку повноважень Верховної Ради VII скликання);

 

 

 

Предмети громадського контролю за діяльністю влади

(за чим здійснюється контроль)

 

В ч.4 ст.4 Закону України "Про національну безпеку України" доволі непогано визначено предмети цивільного контролю (саме в цій сфері), якщо їх взяти за основу та адаптувати до діяльності влади (суб'єктів владних повноважень - СВП) загалом, то маємо:

 

  • дотримання вимог Конституції і законів України у діяльності таких суб'єктів, недопущення їх використання для узурпації влади, порушення прав і свобод людини і громадянина;

 

  • зміст і стан реалізації стратегій, доктрин, концепцій, державних програм та планів, стан справ у доручених таким суб'єктам сферах державного управління;

 

  • ефективність використання такими суб'єктами ресурсів, зокрема бюджетних коштів.

 

В чому полягає громадський контроль за діяльністю влади?

 

Згідно висновку Верховного Суду, викладеного в постанові від 05 лютого 2020 року у справі №805/1568/16-а:

 

  • "Право фізичних та юридичних осіб на правовий порядок гарантоване ст. 19 Конституції України, відповідно до норм якої органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України". Примітка: отже суб'єкти владних повноважень не виконуючи свої обов'язки порушують наше право на правовий порядок.

 

Згідно ч.6 ст.55 Конституції України: 

 

  • "Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань". Примітка: отже, право на правовий порядок ми можемо захищати будь-якими не забороненими законом засобами.

 

Згідно преамбули, ст.3 та ст.19 Закону України "Про звернення громадян":

 

  • "Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України... права викривати недоліки в роботі...посадових осіб, державних...органів. Закон забезпечує громадянам України можливості... для впливу на поліпшення роботи органів державної влади" (преамбула);

 

  • "Заява (клопотання) - ...повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності...посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності..." (стаття 3);

 

  • "Органи державної влади...їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: ...невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій".

 

Підсумуючи вищевикладене:

громадський контроль за діяльністю влади - це виявлення недоліків (порушень чинного законодавства) в роботі суб'єктів владних повноважень та подальший вплив громадськості на таких суб'єктів з метою припинення ними виявлених порушень.

 

Стаття з практичним прикладом громадського контролю з моменту виявлення порушення в діяльності посадової особи та Кабінету Міністрів України до звільнення цієї посадової особи, припинення порушення Урядом та відновлення законності в своїй діяльності (за посиланням)

 

автор: Марко Скакун, оновлено 27.01.2022

Що таке громадський контроль за діяльністю влади?